Tkáňové zařízení

Tkáňové zařízení KOTPÚ FN Plzeň se zabývá odběrem a aplikací (transplantací) kostních a šlachových štěpů od živých i nežijících dárců. Odpovědné osoby jsou MUDr. Michal Ruml a MUDr. Hana Červenková. Povolení k činnosti od SÚKL (Státní ústav pro kontrolu léčiv) získáno 30. 12. 2009 po předchozí náročné přípravě. SÚKL provádí kontroly (inspekce) pravidelně 1x za 2 roky. Další kontrola našeho tkáňového zařízení probíhá ze strany Koordinačního střediska transplantací (KST). Naše tkáňové zařízení splňuje veškeré požadavky zákona č. 296/2008 Sb. (Zákon o zajištění jakosti a bezpečnosti lidských tkání a buněk určených k použití u člověka a o změně souvisejících zákonů /zákon o lidských tkáních a buňkách/) a vyhlášky č. 422/2008 Sb.

 

Nejčastěji odebírané tkáně jsou u živých dárců hlavice kosti stehenní, u nežijících dárců je to dolní část kosti stehenní, horní část kosti holenní, Achilova šlacha a další šlachy v oblasti kolene.

Uskladnění tkání je ve speciálních plastových obalech při teplotě -80 st. C. Doba použitelnosti tkání je 5 let, pokud do té doby nejsou aplikovány, jsou likvidovány.

Dárci tkání jsou žijící i nežijící. U žijících dárců se jedná nejčastěji o odběr hlavice kosti stehenní u operací totálních endoprotéz, kdy hlavice je jinak likvidována a dárce takto může pomoci jinému pacientovi. U nežijících dárců se jedná o odběr v rámci transplantačního programu – horní části kosti holenní, dolní části kosti stehenní, některé šlachy (Achilova, v oblasti kolene a jiné).
Všichni dárci jsou vyšetřeni k vyloučení infekčních onemocnění (HIV, hepatitida B a C, syfilis – dle zákona, v našem zařízení navíc i vyšetření na CMV (cytomegalovirus). U žijících dárců pak probíhá ještě kontrolní vyšetření za 6 měsíců v rámci pravidelných kontrol.
Dále ošetřující lékař posuzuje anamnézu (údaje od pacienta) a zjištěná autoimunitní, nádorová, infekční, neznámá onemocnění či jiné rizikové faktory vylučují přislušného dárce.
Použití tkání je pouze v rámci Kliniky ortopedie a traumatologie pohybového ústrojí. Šlachové štěpy používáme u rekonstrukčních artroskopických operací (plastiky vazů). Kostní štěpy pak užíváme k tzv. spongioplastice (výplň defektů či dutin spongiózní kostí) u reoperací totálních endoprotéz, operací nehojících se zlomenin (pakloubů) a operací nezhoubných kostních nádorů a cyst.
Zajištění tkáňových štěpů vlastními silami v rámci FN Plzeň znamená významnou ekonomickou úsporu (cena 1 štěpu 6-8 tisíc Kč). Používáme jen 100 % prověřené tkáňové štěpy, v případě jakýchkoliv pochybností raději štěp zlikvidujeme, abychom neohrozili pacienta, kterému by byl takový štěp transplantován.
Zatím jsme nezaznamenali žádnou nežádoucí reakci ani událost.